Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Registry v rámci FPS

Registry v rámci FPS

Fríští koně jsou zařazeni podle původu do následujících registrů:

Hlavní registr 

Hlavní plemenná kniha registruje potomky z klisen zapsaných v KFPS - hlavním registru a po Stb hřebcích uchovněnýchV rámci registru se zapisují:

Výše uvedené tituly mohou získat koně i z následujících registrů, není to však natolik obvyklé. Hřebci s oprávněním k plemenitbě (Stb hřebci) mohou pocházet pouze z hlavního registru.

KFPS REGISTR Bijboek I (Bb I)

Registruje převážně potomstvo po Vb hřebcích, kteří obdrželi od FPS licenci k přípouštění v zemích mimo Holandsko.  

KFPS REGISR Bijboek II (Bb II)

Registruje potomky hřebců bez licence.

KFPS REGISTR  D

Registruje většinou potomky hřebců licentovaných jinou frískou plemennou knihou v rámci EU, kterou FPS uznává. Nic méně neručí za kvalitu plemenných hřebců působících v jiných PK.


Schéma zápisu potomků koní z různých plemenných knih znázorňuje následující tabulka:

 

 Klisna / Hřebec  

 KFPS Stb

 KFPS-D nebo EU***

 Vb s licencí

 Vb bez lic.

 KFPS Stb, Vb

 KFPS Stb, Vb

 KFPS-D Stb, Vb nebo BII***

 BI

 BII

 KFPS-D Stb, Vb

 KFPS Stb, Vb

 KFPS-D Stb, Vb nebo BII***

 BI

 BII

 BI

 BI*

 BI nebo BII***

 BI

 BII

 BII

 BI**

 BI** nebo BII***

 BII nebo BI**

 BI


Vysvětlivky: 

KFPS Stb, Vb
 = Stamboek (Hlavní plemenná knihy), Veulenboek (Hříběcí kniha), vedené KFPS 
KFPS - D Stb, Vb = registr pro potomstvo po hřebcích licentovaných jinou PK ( převážně  německou FPZV )  a z matek  které jsou v KFPS hlavní knize,

nebo  KFPS - D. 
BI =Bijboek I = 1. vedlejší (pomocná) kniha, pro potomstvo servisních Vb hřebců 
BII =Bijboek II = 2. vedlejší (pomocná) kniha , pro potomstvo nelicentovaných hřebců 
FPZV nebo EU = hřebec uchovněný samostatnou Německou plemennou knihou  FPZV (Friesenpferde Zuchtverband), případně jinou frískou PK v EU , kterou KFPS uznává.

Poznámky k novým pravidlům registrace: 

* V případě , že jsou v posledních 4 generacích použiti 3 Stb hřebci /včetně otce hříběte/ je hříbě z  BI klisny zapsáno ihned zpět do hlavní knihy (tj. po jedné generaci). V ostatních případech jsou nutná dvě po sobě jdoucí připuštění Stb hřebci a do hlavní knihy se tak zapisují vnoučata BI klisny (tj. zápis po dvou generacích).

** V případě, že je BII klisna připuštěna Stb hřebcem , potomstvo se zapisuje do BI registru ihned ( tj. po jedné generaci).  V případě použití Vb hřebců s licencí, je zápis prováděn až po dvou generacích, tj. u vnoučat klisny. Do KFPS hlavní knihy je  zápis možný minimálně po 3 generacích připouštění Stb hřebci nebo déle. To představuje cca 12-20 let chovatelské práce.

*** Jedná se o hřebce uchovněné převážně německou FPZV, případně jinou PK v rámci EU jejíž systém licentace hřebců KFPS uznává. V případě , že KFPS licenci hřebci neuzná nebo dceřinná PK používá hřebce, kterého KFPS  vyřadila z chovu, jsou hříbata zapisována POUZE do BII registru!


Legislativa

Plemenitba všech koní na území České republiky, tedy i koní fríských, se řídí zákonem č.154/2000 Sb. - o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Plemenitby koní se konkrétně týká Hlava III - Plemenitba skotu, koní, prasat, ovcí, koz a běžců, § 15 Státní registr plemeníků

"K plemenitbě mohou chovatelé, chovatelské podniky a oprávněné osoby použít pouze plemeníky registrované ve speciální evidenci plemeníků (dále jen „státní registr plemeníků“) nebo jejich sperma za podmínek stanovených zákonem. Státní registr plemeníků vede osoba pověřená vedením ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce."

Pro česká chovatele to v praxi znamená, že připouštění jiným hřebcem, než s licencí, se posuzuje jako porušení výše uvedeného zákona
Hříbata po nelicentovaném hřebci (licentovaný hřebec = hřebec ze Stamboek nebo hřebec s licencí k připouštění v ČR a SR) nemohou být zapsána do Hlavní plemenné knihy, ale zapisují se do pomocné Bijboek II.  
Hříbata po hřebci jiného plemene s licencí i bez (např. kladrubský kůň apod.) nebudou zapsána do žádného registru F.P.S.

VŠEM MAJITELŮM KLISEN DOPORUČUJEME, ABY K PŘIPOUŠTĚNÍ  VYUŽÍVALI INSEMINACI STB HŘEBCi (SEZNAM JE KAŽDOROČNĚ K DISPOZICI U KFPS NEBO NA NAŠICH STRÁNKÁCH). PŘED POUŽITÍM HŘEBCE LICENTOVANÉHO JINOU ORGANIZACÍ SI je POTŘEBA OVĚŘIT MOŽNOSTI REGISTRACE.  HŘÍBATA PO HŘEBCÍCH BEZ LICENCE NEBO S NEUZNÁVANOU LICENCÍ JE MOŽNÉ ZAPSAT V RÁMCI KFPS POUZE DO BII REGISTRU!

 

Zdroj KFPS, www.kfps.nl