Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

FPS hřebci


Jméno hřebce Otec Matka Otec matky Kontakt
Abe 346 Jillis 301 Wina-Vrouck
Stb Ster Pref
Hearke 254
Sport + Pref
http://www.fam-bosma.nl
Fabe 348 Melle 311 Sport Kee
Stb Ster
Romke 234 http://www.denieuweheuvel.com
Jasper 366 Olof 315 Antje ut de Mieden
Stb Ster Prest
Franke 251 http://www.fanpanhuys.nl/jasper-366
Rik 396 Oltman 317 Edwarda S.
Stb Ster Pref
Reitse 272
Sport + Pref
http://www.heerenzijl.nl
Tsjake 397 Leffert 306
Sport + Pref
Selma fan 'e Grupstal
Stb Ster Pref
Doeke 287 http://www.hhtoonen.nl
Wikke 404 Ritse 322 Annerichje T.
Stb Ster Pref
Gerlof 294 http://www.denieuweheuvel.com
Rindert 406 Brandus 345
Sport + Pref
Elske
Stb Ster Pref
Jochem 259 Sport + Pref http://www.deterpen.com
Beart 411 Jasper 366
Sport + Pref
Setske F.
Stb Ster Pref Prest
Feitse 293 Pref http://www.gebrvanmanen.com
Bente 412 Heinse 354
Sport + Pref
Lobke Y.
Stb Ster Pref
Nammen 308 http://www.denieuweheuvel.com
Aan 416 Abe 346 Dieke V
Stb Ster
Jurjen 303 http://www.fam-bosma.nl
Eibert 419 Folkert 353 Sport + Pref Joyke v/h Galgendaal
Stb
Reitse 272
Sport + Pref
http://www.deschooneweide.nl
Felle 422 Lolke 371 Zorinda D.
Stb Ster Pref
Gerlof 294 http://www.deschooneweide.nl
Haitse 425 Jasper 366
Sport + Pref
Jeldau fan 'e Wigêri
Stb Model Pref Prest
Rypke 321 http://www.staldeoergong.com
Gjalt 426 Pyt 325 Margriet C.
Stb Model
Lukas 324 http://www.klstables.nl
Jorn 430 Fabe 348
Sport + Pref
Anke R.
Stb Model
Feitse 293 Pref http://www.hestegaarden.nl
Loadewyk 431 Tsjerk 328
Sport + Pref
Marianne van de Zuiderwaard Stb Ster Jurjen 303 https://sake449.eu
Jense 432 Sierk 326 Sonja van het Scha Stb Ster Leffert 306 Sport + Pref
http://www.fam-bosma.nl
Maurits 437 Ulbert 390 Sport Wendy fan it Pompebled
Stb Ster Pref
Ulke 338 Sport http://www.gebrvanmanen.com
Mewes 438 Teeuwis 389 Oekje-Vrouwkje
Stb Ster Pref
Oege 267 Pref http://dekstationgaasterland.nl
Maeije  440 Beart 411
Sport + Pref
Annegjen
Stb Ster Pref Prest
Goffert 369 Sport http://www.fam-bosma.nl
Michiel 442 Tsjerk 328 Sport + Pref Leffert 306
Sport + Pref
Trudy fan Boalsert
Stb Ster
http://stalhouderijkruis.nl
Olgert 445 Ulke 338 Sport Atse 342 Sjoukje E.
Stb Ster
www.klstables.nl  
Stendert 447 Andries 415 Sport Piter 312 Aukje Boszorg
Stb Model Pref Prest
http://www.denieuweheuvel.com
Pier 448 Beart 411
Sport + Pref
Aiso 279 Jikke N.
Stb Ster
http://www.denieuweheuvel.com
Sake 449 Doaitsen 420 Sport Rypke 321 Teuntsje fan Snakkerstate
Stb Ster Pref
https://sake449.eu/
Sipke 450 Teade 392 Sport Ulke 338 Sport Bauwina W.
Stb Ster
http://www.denieuweheuvel.com/
Reinder 452 Aan 416 Sierk 326 Trynke B.
Stb Ster
http://www.fam-bosma.nl/
Tsjalle 454 Mintse 384 Sport Brandus 345
Sport + Pref
Welmoed fan Fjildsicht
Stb Ster
http://www.staldemersken.nl
Take 455 Jakob 302 Sport Oltman 317 Iemkje ut e Reiden
Stb Ster Pref Prest
http://www.denieuweheuvel.com/
Tymon 456 Andries 415 Sport Leffert 306
Sport + Pref
Helena L.
Stb Ster Pref Prest
http://www.denieuweheuvel.com
Uldrik 457 Dries 421 Sport Tsjerk 328
Sport + Pref
Eeke fan 'e Vesta Hoeve
Stb Ster Pref
http://www.denieuweheuvel.com
Tonjes 459 Anton 343 Sport + Pref Ulke 338 Sport Tjallina W.
Stb Model
http://sbhhorses.com/tonjes-459-sport/
Wimer 461 Hinne 427 Sport Heinse 354 Sport + Pref Adellyke
Stb Ster
http://www.henswoude.nl
Wytse 462 Arjen 417 Sport Oege 267 Pref Wilinda K.
Stb Ster Pref
http://stalhouderijkruis.nl/
Wylster 463 Rindert 406 Sport Rypke 321 Jeldau fan 'e Wigêri Stb Model Pref Prest http://www.henswoude.nl
Thorben 466 Ielke 382 Sport Sape 381 Sport Hester fan Fjildsicht Stb Ster http://www.staldemersken.nl
Wolfert 467 Felle 422 Sport Jakob 302 Sport Fetske van de Klei
Stb
http://www.denieuweheuvel.com
Alke 468 Fabe 348
Sport + Pref
Jakob 302 Sport Wiske van't Oost
Stb Ster Pref
http://www.spliethofpaarden.nl/
Alwin 469 Felle 422 Sport  Tsjerk 328
Sport + Pref
Waldiena B.L.
Stb Ster
http://www.denieuweheuvel.com
Bikkel 470 Beart 411
Sport + Pref
Tsjerk 328
Sport + Pref
Lysbeth fan 'e Lange Ekers
Stb Ster Pref Prest
http://www.spliethofpaarden.nl/
Aarnold 471 Wikke 404 Sport Jakob 302 Sport Frieda fan Marksate
Stb Ster
http://www.gebrvanmanen.com
Bartele 472 Onne 376 Sport Tsjerk 328
Sport + Pref
Liefke fan't Brillehof Ster
http://www.denieuweheuvel.com
Djoerd 473 Jerke 434 Sport Bonne 341 Sjieuwke fanUnia State Ster Pref P http://www.denieuweheuvel.com
Epke 474 Beart 411
Sport + Pref
Anton 343 Sport + Pref Klaske Evaa D.
Stb Ster
http://www.denieuweheuvel.com
Bene 476 Doaitsen 420 Sport Leffert 306 Sport + Pref Wilma van de Zuiderwaard
Stb Ster Pref
http://www.stalchardon.nl/
Date 477 Mintse 384 Sport Tjitte 333 Martha P.
Stb Ster
http://www.deschooneweide.nl/
Fonger 478 Olgert 445 Sport Doeke 287 Liese
Stb Ster (vorl. Kroon)
http://www.spliethofpaarden.nl/
Gerben 479 Doaitsen 420 Sport Sape 381 Sport Seija van de Olde Mette Moate
Stb Ster
http://www.denieuweheuvel.com
Hette 481 Norbert 444 Sport Rindert 406 Sport Tsjikke Z.
Stb
http://www.denieuweheuvel.com
Haike 482 Arjen 417 Sport Lute 304 Sport Tialda fan Algrastate
Stb Ster
http://www.henswoude.nl
Jehannes 484 Tsjalle 454 Sport Oepke 266 Femke van Dedgum
Stb Ster Pref Prest
http://www.staldemersken.nl
Jouwe 485 Pier 448 Sport Folkert 353 Sport
Ryanne V. Kroon Sport

http://www.denieuweheuvel.com
Julius 486 Norbert 444 Sport Beart 411 Sport + Pref Wietske van de Anne Hoeve
Stb Ster
http://sbhhorses.com/julius-486
Erryt 488 Meinse 439 Sytse 385 Lieke Naomie
Stb Ster
http://www.denieuweheuvel.com
Eise 489 Maurits 437 Sport Olof 315 Sport Lieke fan Hylpen Stb Ster http://www.stalchardon.nl/
Meinte 490 Beart 411 Sport + Pref Anton 343 Sport + Pref Boukje C.
Stb Preferent
http://www.gebrvanmanen.com
Markus 491 Maurits 437 Sport Onne 376 Sport Jildau fan Teakesyl
Stb Ster Pref
http://dekstationgaasterland.nl/
Nane 492 Wimer 461 Sport Brandus 345 Sport + Pref Joselien T.J.
Stb Ster
http://www.henswoude.nl
Omer 493 Gjalt 436 Sport Karst 362 Zandra fân Bartlehiem Stb Ster Pref http://www.denieuweheuvel.com/
Elias 494 Jorn 430 Sport Maiko 373 Sport Maaike Brechtsje
Stb Kroon Sport
http://www.stalbaronspahn.nl/
Jurre 495 Maurits 437 Sport Jasper 366 Sport + Pref Teatske L.
Stb Ster
http://www.stalchardon.nl/
Menne 496 Norbert 444 Sport Beart 411 Sport + Pref Nynke fan 'e Skâswyke
Stb Ster Pref
http://www.gebrvanmanen.com
Rommert 498 Norbert 444 Sport Jasper 366 Sport + Pref Lieske fan 'e Welle Ster Pref http://www.staldemersken.nl
Siert 499 Dries 421 Sport Sape 381 Sport Laura B.
Stb Preferent
http://www.staldemersken.nl
Mees 497 Tymon 456 Sport Dries 421 Sport Tjitske van Rijnwoude Stb Ster www.henswoude.nl